فیلم بانک دیو روایتی حقیقی از یک شرکت مستقل وام دهی و پس انداز در برنلی انگلستان است. این بانک توسط دیوید فیش ویک در سال 2011 تأسیس شد