در خلاصه داستان فیلم ژان دوباری اینگونه آمده است مادام دوباری که از هوش و جذابیت خود برای صعود به مدارج ترقی در جامعه استفاده می‌کند. او محبوب پادشاه لوئی پانزدهم می‌شود. این دو عا