نکته فیلم: فیلم داستان موش زمستان خواب داستانی تاریک و جذاب در مورد مبارزه با ترافیک زنان را روایت می‌کند. از لحاظ سبک و دقت ساختار داستان، “Door Mouse” بازهم نشان می‌دهد که آوان