بازی آسانسور تا حدودی سرگرم کننده و هوشمند است اما به اوج یک شاهکار اصلی نمی رسد. شخصیت ها به طور کلی بی مزه و خسته کننده هستند، طرح داستان به راحتی قابل پیش بینی است و متأسفانه ...من فکر می کنم از ای