فیلم بوگی من به کارگردانی راب ساویج در روند اقتباس خود از داستان کینگ نگاه مشابهی چون کوبریک به روایت دارد، این یعنی ما شاهد تغییرات مهم در داستان و شکل روایت آن هستیم. اما در این مدل اقتباس شما می&zw