فیلم چپ، راست همان مسیری را دنبال می‌کند که با «نان و عشق و موتور هزار» در سینمای ما آغاز شد و بعدها به شکل‌های مختلف در کمدی‌های خوب و بد دیگری ادامه پیدا کرد: از