نکته فیلم: بی دیالوگ بودن فیلم ترسناک هیچ کس نجاتت نخواهد داد حتی اگر در همه ی لحظات طبیعی به نظر نرسد، درست مانند ارتباط آن با کلیشه ی حمله ی بیگانگان ، معنادار است. این داستانی است درباره ی تنهایی