نکته فیلم: امضای خاص کارگردانی وس اندرسون را می‌شود در این فیلم کوتاه چهل دقیقه‌ای هم مشاهده کرد. او که با سبک منحصر به فردش در قرینه کردن اجسام و ساختمان‌ها، کادر‌های کلوس آپ و بر