نکته فیلم: فیلمی پرستاره ! تنها ایراد داشتن چنین بازیگران بزرگ و شگفت‌انگیزی در Reptile این است که نمی‌توانیم همه بازیگران را به اندازه کافی ببینیم. با وجود اینکه بیش از دو ساعت طول می کشد،