نکته فیلم: IB71 معامله خوبی است اگر می خواهید یک ساعت آخر هفته سرگرم کننده داشته باشید. این بهترین فیلم موجود نیست، اما برای بیشتر قسمت ها، شما را با لبخند رضایت بر جای میگذارد