نکته فیلم: فیلمی مثل تصور» می‌تواند به ما یادآوری کند که چه چیزهایی مثل عشق را آسان به دست فراموشی سپرده ایم. فیلم همان گونه که از نامش برمی آید، بیشتر در فضایی ذهنی پرسه می‌زند و داست