نکته فیلم: هر کسی در فیلم قاتل تمام عیار چیز‌های زیادی برای لذت بردن پیدا خواهد کرد؛ خیلی از جوک های فیلم را شاید فقط تعداد کمی از افراد به طور کامل درک کنند، اما گروه بازیگران آنقدر درجه یک است