نکته فیلم: فیلم هیجان انگیز در آتش در مورد یک دکتری است که به یک مزرعه دورافتاده سفر می کند تا از پسری مراقبت کند که توانایی های غیرقابل توضیحی دارد. این توانایی ها ویژگی هایی خارق العاده دارند که می