نکته فیلم: فیلم سینمایی هیچ کجا یک تریلر موقعیتی با تنظیم آهسته سوز با شخصیت های کشتی باری است. آنچه در کشتی باری رخ می دهد خونین و وحشیانه است. هر چه میا بیشتر در کشتی بماند، اتفاقات بد برای او ادامه