شب‌های مافیا زودیاک با گردانندگی محمد بحرانی یک برگ برنده دارد و آن هم اجرای خوب و به اندازه و به دور از ادا و اطوار‌های خاص محمد بحرانی است. بحرانی با درک درست گردانندگی و توجه به روحیه ب