همانند دیگر ساخته های سعید ابوطالب، نمایش ضد نیز دارای چهره های متفاوتی است که شرکت کنندگان باید با توجه به نقشی که به آنها داده شده، آن ها را بازی کنند و سعی کنند در طول بازی اعضای تیم خود را پیدا کن