نکته سریال: داستان سریال تاریخی جنایی پادشاه زمستان در قرن پنجم، مدت ها قبل از اتحاد بریتانیا، در سرزمینی بیرحم از جناح ها و قبایل متخاصم می گذرد، جایی که زندگی ها اغلب کوتاه بود. این سریال ماجراهای پ