نکته سریال: عقرب عاشق می‌خواهد یک فضای وهم‌آلود و تخیلی ایجاد کند اما سازندگان انگار خودشان، با خودشان شوخی دارند. جسارت سهیلی‌زاده و تیمش در برخی لحظات تبدیل به یک مضحکه می‌شود و