در خلاصه داستان فیلم شبی که به خانه آمدند اینگونه آمده است که نیروی ترکیبی از قانونگذاران محلی و پلیس هند قصد دارند تا گروه روفوس باک، گروهی از فراریان را که با انتقام در ذهن خود مشغول هستند، سرن