در خلاصه داستان فیلم او را نزد من بیاور bring him to me اینگونه آمده است که به دستور یک رئیس جنایتکار بی رحم، یک راننده فراری باید با وجدان خود مبارزه کند و یکی از خدمه ناآگاه را به سمت اعدام در کمین