در خلاصه داستان سریال به سامدالری خوش آمدید welcome to samdalri اینگونه آمده است که یون جو داستانی درباره سامدال می‌سازد و نقش او را در مسابقه عکس پیچیده می‌کند. اما جامعه سامدال برای کمک به