در خلاصه داستان فیلم کتاب بصیرت the book of vision اینگونه آمده است که اوا، یک دکتر مرموز، در حالی که کتاب بصیرت دکتر آنموث را باز می کند، به دنبال پاسخی برای معضل فوری خود می گردد.هم اکنون می توانید