در خلاصه داستان فیلم هفت اورنگ the plough اینگونه آمده است که خانواده ای با هم یک نمایش عروسکی سیار را اجرا می کنند. این نمایش برای آنها منبع درآمد است و همچنین به آنها فرصت می دهد تا داستان ها را با