در خلاصه داستان فیلم روی علف های خشک about dry grasses اینگونه آمده است که یک معلم جوان امیدوار است که پس از چهار سال خدمت اجباری در یک روستای دورافتاده به استانبول منتقل شود ، اما به دلیل تماس نامناس