در خلاصه داستان فیلم پادشاه کوتا king of kotha اینگونه آمده است که در فیلم پادشاه کوتا : در یک شهر بدنام و پر از جنایت، کانان بهای و گروهش کنترل را به دست دارند. افسر پلیس جدید شهر برای مقابله با آن ه