در خلاصه داستان فیلم گارودان garudan اینگونه آمده است که هاریش مدهاو یک پلیس ساده و نیشانت یک استاد کالج درگیر جنایتی می شوند و یکی باید برای صداقت خود بجنگد و دیگری باید برای عدالت بجنگد هم اکنون می