در خلاصه داستان فیلم فراری ferrari اینگونه آمده است که در تابستان سال 1957، با بحران امپراتوری خودرو انزو فراری، این مسابقه‌دهنده سابق که کارآفرین شده بود، خود و رانندگانش را در حالی که به مسابقه