در خلاصه داستان فیلم مرد تحت تعقیب wanted man اینگونه آمده است که داستان افسر پلیسی است که پس از تیراندازی یک کارتل موادمخدر و کشته شدن چند مامور پلیس باید شاهدی عینی را پیدا و همراهی کند. اما وق