در خلاصه داستان فیلم پادشاهی سوم: شعله سرنوشت Kingdom 3 اینگونه آمده است لی شین و وانگ چی برای اولین بار در میدان جنگ کنار هم قرار می‌گیرند تا با تهاجم ژائو مقابله کنند و به دنبال کشف گ