در خلاصه داستان فیلم صندوق عقب: قفل شده trunk locked in اینگونه آمده است که مالینا در صندوق عقب ماشینی با سرعت بیدار می شود و با وحشت متوجه می شود که بیش از حافظه اش گم شده است. او با تلفن همراهش به ع