در خلاصه داستان سریال ماه در روز moon in the day  اینگونه آمده است که مین-او قصد واقعی خود را فاش می کند و یانگ هوا را از صخره ای هل می دهد تا برادرش را نجات دهد. جون او موفق می شود یانگ هوا را ن