در خلاصه داستان فیلم خیزش سرباز پیاده انتقام rise of the foot soldiers vengeance اینگونه آمده است که پت تیت برای انتقام مرگ خشونت‌آمیز سرباز پای وفادار و مورد اعتماد خود، وارد یک حمله خشمگین می&z