در خلاصه داستان فیلم داستان آمریکایی amirican fiction اینگونه آمده است که یک نویسنده به نام مانک متوجه می شود که آخرین کتابش با نظر منفی ناشران روبرو شده است. او تصمیم می گیرد با استفاده از یک نام مست