در خلاصه داستان فیلم ساحل آفتاب suncoast اینگونه آمده است که در حالی که از برادرش به همراه مادر جسورش مراقبت می کند، یک نوجوان دوستی غیرمحتمل با یک فعال عجیب و غریب برقرار می کند که به یکی از برجسته ت