در خلاصه داستان فیلم اشک ها و لبخند ها the Sound of Music اینگونه آمده است که راهبه ای به نام «ماریا» که به دلیل عشق دیوانه وارش به موسیقی و طبیعت با محیط صومعه هم خوانی ندارد، به عنوان مع