در خلاصه داستان فیلم روحیه حقیقی true spirit اینگونه آمده است که هنگامی که دریانورد جوان سرسخت جسیکا واتسون تصمیم می گیرد تا جوان ترین فردی باشد که به صورت انفرادی، بی وقفه و بدون کمک در سراسر جهان در