در خلاصه داستان فیلم پنجه آهنی the iron claw اینگونه آمده است که داستان واقعی برادران جدا نشدنی فون اریش که در دنیای رقابتی شدید کشتی حرفه ای در اوایل دهه 1980 تاریخ ساز شدند. برادران از طریق تراژدی و