در خلاصه داستان فیلم لوک خوش دست cool hand luke اینگونه آمده است که «لوک جکسن» به جرم شکستن دستگاه های پارکومتر در یکی از شهرهای کوچک جنوب امریکا به دو سال حبس با اعمال شاقه محکوم می شود.