در خلاصه داستان سریال سایه باز اینگونه آمده است که برزو شمس به سراغ سیاوش می رود ولی سیاوش در سفر است برزو کارگر سیاوش را گروگان گرفته و میخواهد کارگاهش را به آتش بکشد ولی در آخرین لحظه با یک عکس مواج