در خلاصه داستان فیلم 12.12: روز 12:12 the day اینگونه آمده است که پس از ترور رئیس جمهور پارک، حکومت نظامی اعلام شده است. یک کودتا توسط فرمانده امنیت دفاعی چون دو-گوانگ و یک گروه خصوصی از افسران به دنب