در خلاصه داستان فیلم دو کور double blind اینگونه آمده است که یک داروی آزمایشی عارضه جانبی خطرناکی را روی شرکت کنندگان در آزمایش به جا می گذارد: اگر به خواب بروند، می میرند. حالا آن ها که در جایی قرنطی