در خلاصه داستان فیلم منقار طلایی goldbeak اینگونه آمده است که عقاب کوچک گلدبیک که در میان مرغ بزرگ شده و توسط مادر خوانده و خواهرش راچت پناه گرفته است، فکر می کند که نمی تواند پرواز کند، یا حداقل به ا