در خلاصه داستان فیلم تاریخچه شیطان history of evil اینگونه آمده است که خانواده ای که در حال فرار از یک ایالت فاسد هستند به خانه ای امن با گذشته ای شیطانی پناه می برند - آخرین ایستگاه وحشتناک در راه آه