در خلاصه داستان فیلم مگامایند در مقابل سندیکای نابودی megamind the doom syndicate اینگونه آمده است که تیم شرور سابق مگامایند، سندیکای نابودی، بازگشته است. قهرمان آبی ما که به تازگی تاجگذاری کرده است،