در خلاصه داستان سریال حلقه زمان هفتم the 7th time loop اینگونه آمده است که ریشه ایرمگارد ورتزنر، دختر یک دوک، رازی دارد: او در بیست سالگی می میرد و به لحظه ای پنج سال قبل بازمی گردد. با شروع حلقه هفتم