در خلاصه داستان سریال حکومت the regime اینگونه آمده است که در حالی که النا برای روز پیروزی آماده می شود، زوبک خسته به کاخ می رسد - جایی که او در مورد اقدامات احتیاطی شدید صدراعظم می آموزد