در خلاصه داستان سریال مردگان متحرک: کسانی که زنده مانده اند walking dead the ones who live اینگونه آمده است که در جهانی دیگر که بر پایه جنگ با مردگان بنا شده، ریگ گریمز و ماشون به یکدیگر دل می بندند و