در خلاصه داستان سریال مسئله سه جسم 3body problem اینگونه آمده است که اثر تصمیمی سرنوشت ساز که در دهه 1960 در چین گرفته شده به زمان حال می رسد: گروهی از دانشمندان با همراهی کارآگاهی برای مقابله با یک ت