در خلاصه داستان سریال ملکه قرمز red queen اینگونه آمده است که نبوغ یک زن زیرک باعث می شود رهبری نیروی پلیس مخفی اروپا را بر عهده بگیرد؛ اما این موفقیت نتیجه عکس دارد و به قیمت از دست دادن همه چیز