در خلاصه داستان فیلم تلماسه : قسمت دوم dune: part two اینگونه آمده است که ادامه سفر پر رمزوراز پاول آتریدس به همراه چانی و فرمن است. پاول که در مسیر گرفتن انتقام از کسانی است که باعث نابودی خانوا